Grafiki Smoków

Temat: Dorabianie na emeryturze
Przychód do wysokości 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS nie ma wpływu na świadczenie uprawnionego. Natomiast przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale...
Źródło: mambiznes.pl/forum/index.php?showtopic=401Temat: Od września emeryci i renciści będą mogli mniej dorobić
Od września emeryci i renciści będą mogli mniej dorobić (Gazeta Prawna/22.08.2008, godz. 06:00) Emeryci i renciści będą mogli uzyskać nieco mniejsze dodatkowe przychody, bo zmalało przeciętne wynagrodzenie.Wraz ze spadkiem przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2008 r. emeryci i renciści będą mogli mniej dorobić. GUS poinformował, że wynagrodzenie to wyniosło 2951,36 zł. Było więc o 32,62 zł niższe niż w I kwartale. Od ... 2066 zł. Kwoty te odpowiadają odpowiednio 130 proc. i 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie dotyczy to tych emerytów, którzy mają 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) lub więcej. Spadek w II kwartale przeciętnego wynagrodzenia wpływa też na zmianę innych wskaźników. Przede wszystkim zmniejszy się zasiłek pogrzebowy. Od 1 września br. wyniesie on 5902,72 zł (obecnie 5967,96 zł). Od września zmieni się też kwota przychodu odpowiadająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2008 r., ogłoszonego do celów emerytalnych. Wyniesie ona 885,50 zł. Jest to ważne dla osób, które pobierają rentę...
Źródło: naszaprasa.fora.pl/a/a,30.html


Temat: Nowe rewelacje w kwestii podwyżek.
Opublikowano w: Dz. Urz. GUS Nr 7, poz. 51 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród ... późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2009 r. wyniosło 3271,39 zł. [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w ... to jest informacja ze striny ze strony GUS. http://www.stat.gov.pl/gus/komunikaty_PLK_HTML.htm
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1089


Temat: PROTEST-CO DALEJ..?
to w koncu jaki przelicznik preferujemy??? http://www.stat.gov.pl/gus/45_2714_PLK_HTML.htm Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2008 r. Na podstawie art. 20 ... iż przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2008 r. wyniosło 2951,36 zł. [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, ... Al. Niepodległości 208, tel.: centrala: 22 608 30 00 Informatorium: 22 608 31 61, 22 608 31 64 do 68 Copyright © 1995-2008 GUS
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1437


Temat: cukrzyca a renta
... 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. tu całość Pozdrawiam
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=961


Temat: cukrzyca a renta
... przekraczającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. To ciekawe... Ja bazowałem na informacjach stąd: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=1558#1583 "Należy podkreślić, iż przychody - osiągane przez...
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=961


Temat: Sklep z bronią palną
... Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu, - opłata za szkolenie nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie ustawy...
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=46440


Temat: Nowe progi zarobkowe dla emerytów i rencistów
wrześniu i grudniu. Dopuszczalne miesięczne kwoty przychodu od 1 marca 2008 r. wynoszą: • 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia - 2029,90 zł, • 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - 3769,80 zł. Warto zapamiętać, ... w pełnej wysokości. Gdy osiągany przychód przekracza 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, zostanie zawieszone Zmniejszenie i zawieszenie świadczenia Zmniejszenie świadczenia następuje wówczas, gdy świadczeniobiorca osiąga przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższy jednak niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Wysokość tego zmniejszenia ustala się jako faktyczną kwotę przekroczenia 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jednakże kwota przekroczenia nie może być wyższa niż maksymalna kwota zmniejszenia. Od 1 marca 2008 r. kwoty maksymalnych zmniejszeń wynoszą: • 440,24 zł...
Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=79


Temat: Projekt pozwu kolegi tujsa
......... Dreed wklei te pozwy dla zasinteresowanych I wklejam doręczone uzasadnienie tamtejszych pozwów. Faktycznie jakość byla straszna... Uzasadnienie Jestem sędzią Sądu Rejonowego w^PHHfr.W roku 1994 otrzymywałam zaniżone wynagrodzenie za pracę. Zasadę ... tym między innymi w art. 71 zasady wynagradzania. Przepis ten stanowi, że wynagrodzenie zasadnicze sędziów jest równe i stanowi odpowiednio do rangi stanowiska sędziego wielokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sferze produkcji materialnej z uwzględnieniem stażu pracy i pełnionej funkcji. Przepis art. 72 § 2 usp określa, co należy rozumieć pod pojęciem "przeciętne wynagrodzenie w sferze produkcji materialnej11 ♦Jest to mianowicie "przeciętne wynagrodzenie w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej bez wypłat z zysku, ogłaszane co kwartał przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim w terminie do 7~go dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału za kwartał poprzedni". Wynagrodzenie- moje w okresie od 1 stycznia 1994 r. do 31 grudnia 1994 r. ( objęte pozwem } nie było wypłacane zgodnie z cytowanymi przepisami USP,ze wzglądu na treść ustawy z dn: a 10 grudnia 1993 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.( Dz.U. Nr 129ipoz.óQ1 ). Zgodnie z  art. 3 ust.1 pKt.3 tej ustawy ... za rok 1994 ( Dz.U. Mr 52,poz« 209 ) ogłoszonej 22 kwietnia 1994 r. ustalił jedynie limity na podwyżki wynagrodzeń między innymi sędziów sądów powszechnych. W tej sytuacji obie cytowane ustawy ... wynagrodzeniem za sporny okres ilustruje załączone do pozwu wyliczenie. Z tych względów wniesienie pozwu uważam za w pełni uzasadnione.
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=451


Temat: : Kto pracuje w Centrali PKP PR
A teraz zagadka: ile dokładnie zarabia każdy z 18 dyrektorów Biur w Centrali PKP PR? No przecież to oczywiste! Rzecznik PKP PR chyba jasno sie wyraził: miesięczne wynagrodzenie stanowi iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. A już poważnie mówiąc... to Kurpiewski bardzo sprytnie uniknął podania faktycznej wysokości miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów w PKP PR. Otróż taki dyrektor otrzymuje 3,5 krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Obecnie średnie wynagrodzenie wg GUS wynosi ok. 2500 zł (*) miesięcznie, czyli 3,5 x 2500 zł = 8750 zł brutto. (*) kwota dokładna wynosi 2570,05 zł 8750 zł jest to wynagrodzenie zasadnicze. Do tego dochodzą premie miesięczne i kwartalne, dodatki za staż pracy (**), dodatki funkcyjne, delegacje krajowe i zagraniczne, ekwiwalent za deputat węglowy, rozłąkowe oraz inne dodatki i bonusy (np. służbowy tel. komórkowy) objęte tajemnicą. Między 18 dyrektorami Centrali a dyrektorami Zakładów większych różnic w wynagrodzeniu nie ma - jeśli są to raczej symboliczne. (**) dodatek za staż pracy sięga max 33% (po 22 latach ciągłej pracy w PKP) wynagrodzenia zasadniczego, czyli w przypadku "naszych" dyrektorów jest to dodatkowa kwota ok. 2880 zł miesięcznie. Jak łatwo wyliczyć, po zsumowaniu wszystkich składników wynagrodzenia wychodzi na to, że taki dyrektor w zadłużonej po uszy spółce PKP PR, dojącej pieniądze z naszych podatków poprzez dotacje z UM,...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=120


Temat: renta/komisja itd..
... pracodawcy). Przychód ten uzyskałem w miesiącu sierpniu 2009. Kwota przychód przekroczył 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. W związku z powyższym proszę...
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=9554


Temat: magik z ksiegowosci
Głównego Urzędu Statystycznego. Kiedy emerytura ulega zawieszeniu, czyli ile może dorobić emeryt od września 2005 r.? Ustawa stanowi, iż w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w ... zmienia, wszystko jednak zależy od Prezesa GUS. I tak Prezes GUS ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2005 r. wyniosło 2318,53 zł. Oznacza to, że od 1 września 2005 r. ... związku z tym, iż 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2005 r. wynosi 1623,00 zł, renciści a także emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, mogą dorobić do tej kwoty, jednak jeśli zarobią więcej - ZUS prześle im pomniejszone świadczenie. Jeśli natomiast zarobią więcej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2005 r., czyli 3014,10 zł, wówczas...
Źródło: fbb.pl/index.php?showtopic=38133


Temat: Aktualności
się w lutym każdego roku po ogłoszeniu przez GUS danych koniecznych do wyliczenia wskaźnika waloryzacji; jeśli Komisja dojdzie do porozumienia (gwarancją jego zawarcia jest jednomyślność partnerów społecznych), to jej uchwała będzie...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=345


Temat: czy to jest zgodne z prawem
zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w kwartale poprzedzającym przyjęcie towarów do depozytu- za każdy rozpoczęty miesiąc. Wartość celna zajętego towaru wynosi 104 zł stąd 5% jej wartości to 5,2 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie o jakim powyżej, w kwartale poprzedzającym przyjęcie towaru do depozytu wynosiło 3319,78 zł natomiast 3% tego wynagrodzenia to kwota 99,6 zł. Zatem całkowita kwota opłaty za 2...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=9510


Temat: : Kolejarze chcą lepiej zarabiać
PR Łukasz Kurpiewski pytany o zarobki dyrektorów raczył odpowiedzieć, cytuję: Miesięczne wynagrodzenie stanowi iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jaki to iloczyn? Tego już ... najmniejszych współczynników spośród wszystkich spółek Grupy PKP. Zarówno dyrektorzy, jak i naczelnicy wydziałów wynagradzani są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Miesięczne wynagrodzenie stanowi iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=3904


Temat: HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROTESTACYJNYCH
powyższym nie odpowiadają Zwracamy uwagę na fakt, że władza sądownicza jest władzą równorzędną pozostałym dwóm władzom, tj. ustawodawczej i wykonawczej, stąd też wynagrodzenia przedstawicieli władzy sądowniczej winny być ustalane w oparciu ... sędziowie mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo do warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. Przypominamy też, że Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, w której zasiadają przedstawiciele ... wynagrodzenia sędziów w Polsce i nieprzestrzeganiem fundamentalnych zasad wyrażonych w przyjętych przez społeczność międzynarodową aktach prawnych dotyczących tej materii. Przypominamy, że intencją sędziów nie jest uzyskanie jednorazowej podwyżki wynagrodzeń o kilkaset ... o ok. 1.000zł brutto. Proponujemy zatem : ustalenie od 1.01.2009 roku wynagrodzenia brutto na poziomie : sędziego sądu rejonowego - 4 (czterokrotność) sędziego sadu okręgowego - 4,5(cztery i pół krotność) sędziego sądu apelacyjnego -5 (pięciokrotność) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych ,ogłaszane corocznie przez Prezesa GUS a także podjecie jak najszybciej prac z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia celem określenia drogi dochodzenia do zawodu sędziego oraz poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie zwracamy się ... władz, podjąć uchwałę zmierzającą do kontynuacji i zintensyfikowania działań protestacyjnych stosownie do harmonogramu ogłoszonego na forum internetowym www.sedziowe.net, a mianowicie: • tygodniu bez orzecznictwa w okresie od dnia 24 listopada 2008r....
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=453