Grafiki Smoków

Temat: Świadectwo pracy z zagranicy
annajustyna napisała: > Swiadectow pracy nie jest polskim wynalazkiem - w Niemczech to cala dziedzina! Oczywiście, że tak. A jeśli chodzi o ustawę o "Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" to dotyczy ona głównie urzedów pracy, czyli rejestracji bezrobotnych. Ktoś tam wyżej pisze bzdury i wprowadza ludzi w błąd. Tu jej najnowszy tekst w całości (ujednolicony): rst.dl.interia.pl/docs/ustawa_o_prom_zatr_od_1-02-2009.pdf Ale aby została zaliczona praca za granicą do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych wcale nie potrzeba zagranicznego świadectwa pracy tylko specjalny druk E301. Jest on ujednolicony w Unii Europejskiej i wygląda wszędzie tak samo. Ma identyczne rubryki....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,99390974,99390974,Swiadectwo_pracy_z_zagranicy.htmlTemat: PUP
Najpierw sprostowanie! Ustawa o której wspominasz już nie obowiązuje. Obecnie obowiązuje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.(tekst dostępny w pdf-ie isip.sejm.gov.pl/servlet/Search? todo=file&id=WDU20040991001&type=1&name=D20041001L.pdf )Ale mniejsza z tym. Jeżeli chodzi o działalność urzędu to opiniuję krótko; poniżej zera, ba dno rzekłbym. Myślę również, że na tle innych urzędów pracy w naszym województwie właśnie ten urząd pracy...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,12540,18992116,18992116,PUP.html


Temat: Udało się! Koniec nocnych kolejek pod MUP
Kolega ma rację. MUP czy WUP to zwyczajne marnotrawstwo pieniędzy. Kolą w oczy słowa premiera Tuska 'przyjazne państwo'. Popatrzcie na to ogłoszenie o pracę zamieszczone w WUP (stanowisko:Inspektor w Zespole Obsługi Informatycznej.). Przeczytajcie uważnie wymagania dla osoby: www.wup.kielce.pl/bip2/images/stories/OGLOSZENIE_Nr%20%204_2009(1).pdf WYMAGANIA NIEZBĘDNE: - preferowany będzie dłuższy niż 4-letni staż pracy na stanowisku związanym z realizacją zadań w zakresie grafiki komputerowej lub składu publikacji (grafik ... przez Wojewódzki Urząd Pracy (przecież taką wiedzę otrzyma osoba dopiero po zatrudnieniu w WUP) Czytajmy dalej: - Znajomość ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o dostępie do informacji publicznej,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,60,91334121,91334121,Udalo_sie_Koniec_nocnych_kolejek_pod_MUP.html


Temat: Udało się! Koniec nocnych kolejek pod MUP
Jak wygladają przyjęcia do pracy w wup Kolega ma rację. MUP czy WUP to zwyczajne marnotrawstwo pieniędzy. Kolą w oczy słowa premiera Tuska 'przyjazne państwo'. Popatrzcie na to ogłoszenie o pracę zamieszczone w WUP (stanowisko:Inspektor w Zespole Obsługi Informatycznej.). Przeczytajcie uważnie wymagania dla osoby: www.wup.kielce.pl/bip2/images/stories/OGLOSZENIE_Nr%20%204_2009(1).pdf WYMAGANIA NIEZBĘDNE: - preferowany będzie dłuższy niż 4-letni staż pracy na stanowisku związanym z realizacją zadań w ... WYMAGANIA NIEZBĘDNE cd.: - Znajomość zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy (przecież taką wiedzę otrzyma osoba dopiero po zatrudnieniu w WUP) Czytajmy dalej: - Znajomość ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych, rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (PO CO INFORMATYKOWI UMIEJĘTNOŚĆ ZNAWSTWA USTAW !!!). Przecież on ma byc infortykiem...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,60,91334121,91334121,Udalo_sie_Koniec_nocnych_kolejek_pod_MUP.html


Temat: Rejestracja w UP
Osoba niepełnosprawna zgłaszająca się do Urzędu Pracy, może zostać zarejestrowana jako: -osoba bezrobotna, jeśli: nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia, nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego, nie ... i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; -poszukująca pracy, jeśli jest osobą nie zatrudnioną poszukującą zatrudnienia ale posiada np. świadczenie rentowe, jest osobą zatrudnioną zgłaszającą zamiar i gotowość podjęcia zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, poszukuje dodatkowego lub innego zatrudnienia. Zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy nie powoduje utraty świadczenia. Pracodawca, zatrudniający osoby z niepełnosprawnością może ubiegać się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zwrot kosztów zatrudnienia, jeżeli są to osoby: -bezrobotne lub poszukujące pracy skierowane przez powiatowy urząd pracy, niepozostające w zatrudnieniu, -pozostające w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli np. niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy. www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/rozne_pliki/abc2009.pdf Rejestracji należy dokonać w Urzędzie Pracy w rejonie swego zameldowania stałego lub tymczasowego. Osoby nie posiadające zameldowania mogą rejestrować się w Urzędzie Pracy w rejonie, w którym się obecnie znajdują. Dokumenty potrzebne do rejestracji: - dowód osobisty lub inny ... szkolenia, -wszystkie świadectwa pracy, które powinny: a. spełniać wymogi Kodeksu Pracy, b. posiadać pieczątkę zakładu pracy, c. posiadać pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy, d. inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień osoby ubiegającej się o ... które już kiedyś rejestrowały się w Urzędzie Pracy, są zobowiązane do wypełnienie karty rejestracyjnej. Wszystkie dane wpisywane do karty muszą być zgodne z posiadanymi dokumentami. Informacje wpisane do karty rejestracyjnej podlegają sprawdzeniu przez pracownika Urzędu Pracy zgodnie z oryginałami dokumentów dostarczonych przy rejestracji. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. Nr 262...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,97810901,97810901,Rejestracja_w_UP.html


Temat: AGENT-TOUR Wrocław co wiecie?
Jeśli opłata jest depozytem, czyli kwotą do zwrotu, powinno to być jasno określone w umowie, którą Pani mąż powinien dostać do podpisania. Polskie agencje pośrednictwa pracy mają obowiązek podpisać z osobami wyjeżdżającymi do pracy za ich pośrednictwem umowę, która powinna określać w szczególności: 1) pracodawcę zagranicznego; 2) okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 3) rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne; 4) warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych; 5) obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji pośrednictwa pracy; 6) zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją pośrednictwa pracy a obywatelem polskim, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń; 7) kwoty należne agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na: a) dojazd i powrót osoby skierowanej, b) wydanie wizy, c) badania lekarskie, d) tłumaczenia dokumentów; 8) informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy; 9) inne zobowiązania stron - tyle mówi ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wiem, że "choroby tropikalne" brzmi trochę dziwnie, ale taka jest treść ustawy. Oznacza to, że wszystkie warunki zatrudnienia oraz inne zobowiązania stron muszą być zawarte w umowie. Proponowałbym poprosić agencję o przedstawienie tej umowy i zapoznać się z nią. Co do agencji holenderskiej - oczywiście, jeśli mąż będzie pracownikiem agencji (działającej jako agencja pracy tymczasowej), agencja będzie wypłeacała wynagrodzenie, odprowadzała podatki itd i oczywiście będzie na tym zarabiała, tzn. będzie pobierała od swojego klienta więcej pieniędzy niz ponoszone koszty znalezienia i zatrudnienia pracownika. Nie można tego nazwać zdzieraniem - tak to działa, ale - agencja nie może pobierać w Holandii opłat od pracownika za znalezienie pracy z jego pensji netto, czyli mąż nie powinien ponosić dodatkowych opłat, które będzie uiszczał na rzecz agencji "z wypłaty". Pomijam tu oczywiście koszty zakwaterowania, jeśli agencja ich nie będzie opłacała. Wszystkie te warunki powinny być znane przed wyjazdem i zawarte w umowie, którą agencja podpisuje w Polsce. Polecam broszurę informacyjną nt. pracy w Holandii, również przez agencje: www.mfa.nl/contents/pages/30647/poolsebrochurewerkeninnederland.pdf Niemniej, to ... od kiedy firma działa i od kiedy jest zarejestrowana jako agencja pośrednictwa pracy itd. Osobiście odradzam wszystkim korzystanie z usług agencji, które pobierają opłaty. Firma, która nie pobiera opłat, nie ma bowiem żadnego interesu w tym, aby "wpuszczać w maliny". Jeśli wnoszony depozyt jest na zabezpieczenie pozostania w pracy, powiedzmy, że jest to legalne. My również borykamy się z problemem osób, które nie podejmują decyzji o wyjeździe za granicę w sposób odpowiedzialny i np. rezygnują w ostatnim momencie, nie pojawiają się w pracy, odchodzą bez słowa itd. I tu uwaga: często wynika to ... proszę zapoznać się z umową oraz spróbować ocenić wiarygodność firmy jako takiej. Powinna się Pani zapytać o wszystko, co chce Pani wiedzieć o warunkach pracy (pomijam oczywiście nieistotne szczegóły) - wszystko...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,810,56559030,56559030,AGENT_TOUR_Wroclaw_co_wiecie_.html